Επαληθεύστε την εικόνα ISO

Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα της εικόνας ISO που έχετε.

Ο έλεγχος ακεραιότητας επιβεβαιώνει ότι η εικόνα ISO λήφθηκε σωστά και ότι το τοπικό σας αρχείο είναι ακριβές αντίγραφο του αρχείου που φιλοξενείται στους διακομιστές λήψεων. Ένα λάθος κατά τη διάρκεια της λήψης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα κατεστραμμένο αρχείο και να προκαλέσει διάφορα ζητήματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Ο έλεγχος αυθεντικότητας επιβεβαιώνει ότι η εικόνα ISO που έχετε κάνει λήψη είναι υπογεγραμμένη από το Linux Mint, και έτσι ότι δεν είναι τροποποιημένη από κάποιον άλλο ή ότι δεν είναι κάποιο κακόβουλο αντίγραφο.

Κάντε λήψη τα SHA256 sums τα οποία παρέχονται από το Linux Mint

Όλοι οι download mirrors παρέχουν εικόνες ISO, ένα αρχείο sha256sum.txt και ένα αρχείο sha256sum.txt.gpg. Θα πρέπει να είστε σε θέση να βρείτε αυτά τα αρχεία στο ίδιο μέρος από όπου κάνατε λήψη την εικόνα ISO.

Αν δεν μπορείτε να τα εντοπίσετε, περιηγηθείτε στο Heanet download mirror και κάντε κλικ στην έκδοση του Linux Mint που κάνατε λήψη.

Κάντε λήψη και των δυο αρχείων sha256sum.txt και sha256sum.txt.gpg.

Do not copy their content, use «right-click->Save Link As…» to download the files themselves and do not modify them in any way.

Έλεγχος Ακεραιότητας

Για να ελέγξετε την ακεραιότητα του αρχείου ISO που διαθέτετε, δημιουργήστε το SHA256 sum και συγκρίνετέ το με εκείνο που υπάρχει στο αρχείο sha256sum.txt.

sha256sum -b yourfile.iso

Συμβουλή

If you are using Windows follow the tutorial How to verify the ISO image on Windows.

Αν τα αθροίσματα (sums) ταιριάζουν, η εικόνα ISO έχει ληφθεί επιτυχώς. Αν όχι, κάντε εκ νέου λήψη.


Έλεγχος Αυθεντικότητας

Για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του αρχείου sha256sum.txt, ελέγξτε την υπογραφή στο αρχείο sha256sum.txt.gpg ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Εισάγετε το κλειδί υπογραφής του Linux Mint:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key "27DE B156 44C6 B3CF 3BD7  D291 300F 846B A25B AE09"

Σημείωση

Αν το πρόγραμμα gpg παραπονιέται για το key ID, κάντε το παρακάτω:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key A25BAE09
gpg --list-key --with-fingerprint A25BAE09

Check the output of the last command, to make sure the fingerprint is 27DE B156 44C6 B3CF 3BD7 D291 300F 846B A25B AE09 (with or without spaces).

Επαληθεύστε την αυθεντικότητα του sha256sum.txt:

gpg --verify sha256sum.txt.gpg sha256sum.txt

Η έξοδος της τελευταίας εντολής πρέπει να σας πει ότι η υπογραφή του αρχείου είναι good και ότι υπεγράφη με το κλειδί A25BAE09.

Σημείωση

Το πρόγραμμα GPG ίσως σας προειδοποιήσει ότι η υπογραφή του Linux Mint δεν είναι αξιόπιστη από τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι αναμενόμενο και απόλυτα φυσιολογικό.

Συμβουλή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση ISO, ή για να επαληθεύσετε εκδόσεις BETA, LMDE ή παλαιότερες εκδόσεις, διαβάστε το How to Verify ISO images.